cover image: Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

20.500.12592/w0vt9sm

Samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

28 Feb 2024

november 2023, i betragtning af både Nigerias og Eurojusts interesse i at udvikle et tæt og dynamisk samarbejde med henblik på at imødegå nuværende og fremtidige udfordringer fra alvorlig kriminalitet, især grov og organiseret kriminalitet og terrorisme, under overholdelse af de grundlæggende rettigheder og principper i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – VEDTAGET FØLGENDE. [...] (2) I tilfælde af alvorlige mangler ved en af parternes overholdelse af bestemmelserne i denne aftale, eller hvis en part vurderer, at en sådan manglende overholdelse kan forekomme i nær fremtid, kan en af parterne midlertidigt suspendere anvendelsen af denne aftale. [...] (2) I tilfælde af opsigelse enes parterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale om den fortsatte anvendelse og opbevaring af de oplysninger, som er udvekslet mellem dem. [...] oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. [...] oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr.

Authors

CDT

Pages
10
Published in
Netherlands
Title in English
Cooperation Agreement between the European Union Agency for Cooperation in Criminal Justice [from PDF fonts]