Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/718t3z

Q&A 䢻̃ÞËÒ ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹

20 April 2020

Summary

กับการป้องกัน ในแต่ละปีจะมีการผลิตวัคซนี ไข้หวัดใหญ่ โรคไข ้หวัดใหญ่ จานวน 2 ชนิดไดแ้ ก ่ วคั ซีนไข้หวัดใหญส่ าหรบั ประเทศในซกี โลกใต้ ซึ่งผลิตขึน้ ใช้ในช่วงต้นปี วคั ซนี ไข้หวัดใหญม่ ี 2 ชนดิ คอื วคั ซีนไข้ และวัคซีนสาหรบั ประเทศในซีกโลกเหนือซ่ึงผลติ หวัดใหญช่ นิด 3 สายพนั ธแ์ุ ละวคั ซนี ไขห้ วัดใหญ่ ขึ้นใช้ในช่วงปลายปี ชนิด 4 สายพันธ ์ุ ผูเ้ ช่ยี วชาญระดบั โลกด้านโรคไขห้ วัดใหญ่ วัคซีนชนดิ 4 สาย. [...] ต้องฉีดทุกปีหรือไม ่ เพื่อให้เกิดประสิทธภิ าพสูงในการป้องกนั โรค ควรฉีดวัคซีนไขห้ วัดใหญป่ ีละ 1 ครั้ง ควรฉดี วัคซีนกอ่ นเขา้ สู่ฤดฝู นซ่งึ จะเริม่ ม ี การระบาดของเชอ้ื ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เคยเป็นไข ้หวัดใหญ่แล ้ว ยังต ้องฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ ่ หรือไม ่ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพนั ธ ุ์ ดงั นน้ั แม้จะเคยเปน็ ไขห้ วัดใหญแ่ ล้ว ยังแนะนา ให้ฉีดวคั ซีนไข้หวัดใหญเ่ ป็น ประจาทุกปี 40 41 07 ÇѤ«Õ¹ä¢ŒËÇ. [...] ป้องกันโรคได ้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยทว่ั ไปวคั ซนี ไขห้ วัดใหญส่ ามารถปอ้ งกนั โรคไข้หวดั ใหญ่ไดป้ ระมาณ 50-80 เปอรเ์ ซน็ ต์ ทง้ั นข้ี ้นึ กับว่าสายพนั ธขุ์ องเช้ือไวรสั ไขห้ วัดใหญ ่ ทีม่ ีการแพรร่ ะบาดตรงกบั สายพันธ์ุทบี่ รรจไุ ว้ใน วคั ซีนท่ีมใี ช้ในขณะนั้นหรือไม่ นอกจากนั้นวคั ซีนไขห้ วดั ใหญ่อาจชว่ ย ปอ้ งกันข้ามไปยงั สายพันธ์ทุ ่ไี ม่ไดบ้ รรจุไวใ้ นวัคซนี ทาไมฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่แล ้ว ได้อกี ด. [...] ไขห้ วดั ใหญน่ ้อยมาก และเมือ่ ทาการประเมนิ พบบ่อยแค่ไหน ข้อมลู ต่างๆ แล้ว สรุปวา่ การฉดี วคั ซีนไขห้ วดั ใหญ่มีความคุ้มค่าในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่ กลมุ่ อาการกิแลงบาเร่จากการฉีด และมีความเสีย่ งต่อการเกิดอาการข้างเคียงที่ วัคซีนไข้หวดั ใหญ่เปน็ สง่ิ ที่วงการแพทย์ รนุ แรงนอ้ ยมาก ใหค้ วามสา คัญ เพราะเปน็ อาการของ ระบบประสาททที่ า ให้เกิดอาการ กลา้ มเนื้ออ่อนแรงและอาจทา ให้เกิด ความพกิ ารตามมาได. [...] > โรคไข้หวัดใหญ ่ หากเป็นในคนกลมุ่ เส่ยี งอาจมีอาการรุนแรงมากได้ อาจเกิดภาวะ > วัคซนี ไข้หวัดใหญ่ มปี ระสิทธภิ าพใน แทรกซอ้ น และอาจรนุ แรงถึงขนั้ เสยี ชีวิตได้ การปอ้ งกันโรคไข้หวดั ใหญ่หรืออยา่ งน้อยก็ชว่ ย ผอ่ นหนักเป็นเบา > วคั ซีนไข้หวดั ใหญ ่ มีความปลอดภัยสูง > วัคซีนไขห้ วดั ใหญ ่ แนะนาสา หรบั คน กล่มุ เสยี่ งและบคุ ลากรทางการแพทย์ โดยภาค รฐั มบี รกิ ารใหโ้ ดยไม่เสียคา่ ใชจ้ า่ ย > วัคซีนไข.

Pages
34
IFT
Influenza Foundation of Thailand