Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/bw7xp1

1. AMANULLAH HAN DÖNEMİ TÜRK-AFGAN İLİŞKİLERİ - 1.1. Amanullah Han’ın Afgan Krallığına Gelmesi

3 July 2021

Summary

Bu şartlar altında Osmanlı 4’üncü Ordu Komutanı ve Bahriye Na- zırı Ahmet Cemal Paşa Afganistan ve Hindistan Müslümanlarına yar- dımcı olmak maksadıyla Türkistan üzerinden hareket etmiş ve Eylül 1920’de Kabil’e gelmiştir. [...] 104 Afgan heyeti bu antlaşmanın şerefine bir de ziyafet vermiş, bu davete Enver Paşa’da başında kalpağı ile katılmış ve Afganlıların büyük saygısına mazhar olmuştur, (Şimşir, Atatürk ve Afganistan, s. [...] Mustafa Kemal Paşa bu telgrafa 12 Nisan 1921’de verdiği cevapta “kazanılan zafer kadar Afgan dostluğunun ve Afgan elçisini Türkiye’de görmekten gurur ve mutluluk duyduğunu” bildirmiştir116. [...] Fahrettin Paşa ve heyeti Kabil’de Kral Amanullah Han ve maiye- ti tarafından çok sıcak bir merasimle karşılanmıştır. [...] Karşılama töreni Cemal Paşa ve heyeti tarafından yetiştirilen Emir Hasa Bölüğü ve Mı- zıkası, Türkler tarafından yetiştirilen Topçu ve Süvari Bölüğü, Afganis- tan’da bulunan Türk Subayları ve Afgan halkının katılımıyla da muh- teşem bir resmi tören yapılmıştır.

Pages
45

Create your FREE account to get started