Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/pknssz

การทููต และการระหว่่างประเทูศ

29 October 2021

Summary

วิธีีกง่ ใช้กำ ล่ังแล่ะไมใ่ ช้ก ำ ล่ัง ถึา เปรียบเทียบว่า ผู้้เ ขียน่ตำอ งการอะไรจำากผู้้อ่าน่สัำกอยา่งหน่่ง ผู้้เ ขียน่อาจำจำะ มีวิธี 2 วิธี โดยสำรุป วิธีแรก ค่อ การใช่ก าำ ลััง เช่่น่ ถึาอยากไดเน็่กไท ก็ไปด่งของท่าน่ มาเฉัยๆ แต่ำผู้ลัทีตำามมานั่น่จำะเกิดอะไรไม่แน่่ ถึาท่าน่ไม่ยอม ท่าน่อาจำทาำ การต่ำอส้ำ หร่อถ้ึกตำำารวจำจัำบ อีกวิธีหน่่ง ค่อ การขอหร่อช่ม อาจำช่มว่าสำวย ท่าน่ทน่คาำ ช่มไม่ไหว ก็อาจ. [...] 1975 ทีบาหลีัใน่สำมัยที ม.ร.ว.ค่กฤทธิ ปราโมช่ เป็น่น่ายกรัฐมน่ตำรี จุำดดีทีไดกล่ัาวมาแลัว ค่อ รวดเร็วแลัะตัำดสิำน่ใจำระดับส้ำง ทัน่ต่ำอเหตุำการณ์ แต่ำจุำดอ่อน่อย่้ทีว่า ถึาหากเตำรียมการไม่ดีหร่อผู้ลัการประชุ่มออก มาเป็น่ทีผิู้ดหวังแลัว ผู้ลัจำะเลัวรายกว่าก่อน่ทีจำะประชุ่ม Summit ทีสำำาคัญทีสุำดใน่ การประชุ่ม Summit ค่อ หัวหน่าผู้้รับผิู้ดช่อบส้ำงสุำดของประเทศ์เป็น่นั่กการเม่อง โดยลัักษณะ ดังนั่น่. [...] จากสืู้อม้วลชน ค่อ จำากหนั่งส่ำอพิมพ์ ซ่ึ่ง เราไดอะไรมากทีเดียว เราจำะได อ่าน่ความร้ส่ำ กของประช่าช่น่ ผู้้บ รรยายคิดว่า ถึา ใครอยากจำะร้เ ร่อ งทีลัั บเกีย วกับสัำงคม ภายใน่ประเทศ์ไทย คงไม่ยากนั่กถึา อ่าน่หน่า 4 ของหนั่งส่ำอพิมพ์ไทย ค่อ หน่า ซุึ่บซิึ่บ อ่าน่ใหแ ตำกฉัาน่ ถึา ช่าวต่ำางช่าติำหร่อต่ำางประเทศ์อ่าน่ใหแ ตำกฉัาน่ใน่นั่น่ จำะทราบอะไร มากทีเดียว ว่าใครไม่ถ้ึกกับใคร หร่อเกิดกลิัน่ทีไ หน่ข่น่. [...] ถาม้ การืรุืกรืานข่องเวีย้ดนาม้เข้่าม้าในกัม้พ้ชานี คิดว่าเป็นสิู้ง ทีถ้ กต้่องไหม้ เพรืาะวา่ในสู้ม้ยั้พอลพต่ปกครืองกมั้พ้ชาม้คีนถ้กฆ่่าต่าย้เปน็ล้าน แลว้เวีย้ดนาม้เข้่า ม้าช่วย้เหลือหรืือมี้เจต่นาอืน ต่อบ มีหลัักใน่ความสัำมพัน่ธ์อย่างหน่่ง ค่อ ประเทศ์จำะตำอ งเคารพประช่าธิปไตำย ซ่ึ่งกัน่แลัะกัน่ การทีประเทศ์หน่่งจำะดีหร่อเลัว ไม่ใช่่ประเทศ์อ่น่จำะเขาไปทำาอะไรกับ ประเทศ์นั่น่ สำมมติำว่า เรารับหลัั. [...] ถาม้ ข่อเรีืย้นถาม้ต่่ออีก ในการืทีเรืาจะมี้ความ้สัู้ม้พันธ์ิ์ทางเศรืษฐกิจแล้ว เรืาจะต้่องคำาน่งถ่งผลปรืะโย้ชน์ทางการืเมื้องข่องเรืาด้วย้ รืะหว่างผลปรืะโย้ชน์ ทางเศรืษฐกจิในปัจจุบันนี กับผลกรืะทบทางการืเม้อืง อย่้างเช่นว่า ถ้าเรืาจะค้ากับ ปรืะเทศข่องอินโดจีน แล้วก็เกิดผลกรืะทบทางการืเม้อืง อะไรืทีจ ะเป็นข้่อตั่ดสิู้นได้ ม้ากกว่ากันหรืืออย่้างไรื ต่อบ อัน่นี่เรามีบรรทัดฐาน่อย้่อัน่เดียว ค่อ อะไรก็.

Pages
361