Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/pgsjs6

การเสวนาหวั ขอ้ “Mekong in the 2020s: A Game of Thrones?”

20 September 2021

Summary

ฉบับที่ 2/2564 | กันยายน 2564 การเสวนาหวั ขอ้ “Mekong in the 2020s: A Game of Thrones?” วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทางแอปพลิเคชัน Zoom สารบญั 1. [...] 5 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC) จัดการเสวนา หวั ขอ้ “Mekong in the 2020s: A Game of Thrones?” เมื่อวันที ่ 17 สงิ หาคม 2564 ทางแอฟพลิเคชนั Zoom สรุปได้ดังนี 1. [...] ลาว จาก land lock สู ่ land link และการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ขณะเดียวกัน การลงทุนของจีนอาจมีความเสี่ยง และผลกระทบอ่ืน ๆ มีข้อมูลว่า จีนร่วมลงทุนเหมืองแร่ทองค าและทองแดงใน สปป. [...] 1985 โดยใช้เป็นฐานการผลิตและสร้างห่วงโซ่อุปทาน ญ่ีปุ่นเน้นสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ต่าง ๆ โดยเฉพาะระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) และระเบียง 5 เศรษฐกิจด้านใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ซึ่งสะท้อนว่า ญ่ีปุ่นเน้นใช้ความช่วยเหลือทางการ (Official Development Assistance: ODA) เป็นเครื่องมือในการขยายผลประโยชน์ของญ่ีปุ่น มีข้อสังเกตว่า การด าเนินนโยบายขอ. [...] 2019-2023) เน้นย า 3 ประเด็น ได้แก่ การยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม (การมุ่งสู่ดิจิทัลและการพัฒนาภาคบริการ) การพัฒนาทางสังคม (การพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม และพลังงาน) และการเสริมสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ผา่ นกรอบความตกลงการค้าเสรตี ่าง ๆ ในระดับระหวา่ งประเทศ ญ่ปี ุ่นมีสถาบันวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้เพ่ือยกระดับ เป็นวาระด้านการพัฒนาหลักของภูมิภาค ได้แก่ Asian Development Bank Institute (.

Authors

Pages
6