cover image: जलवाय ुपरिवर्नत न्यूनीकिण र्था अनकूुलन िाष्ट्रिय कायान्त वयन योजना

20.500.12592/6s109f

जलवाय ुपरिवर्नत न्यूनीकिण र्था अनकूुलन िाष्ट्रिय कायान्त वयन योजना

13 Aug 2023

एनडिसी कार्र्य ोजना र्स अध्र्ार्मा ऊजा,य कृष्ट्रष, वन, भ-ूउपर्ोग, फोहोरमैला, औद्योडगक प्रष्ट्रिर्ा र उत्पाददर् वस्र्कुो प्रर्ोग, सहरी बसोबास र पर्टय न, लैष्ट्रङ्गक समानर्ा र सामान्जक समावेशीकरण र सशुासन क्षरे हरूका कार्र्य ोजनाहरू समावेश छन।् प्रत्रे्क कार्र्य ोजनाले प्रस्र्ाष्ट्रवर् ष्ट्रिर्ाकलापहरू, अनगुमन, प्रडर्वेदन र प्रमाणीकरण सूिक, कार्ायन्वर्न गने डनकार् र लागर् अनमुानको ष्ट्रवस्र्रृ् ष्ट्. [...] ऊजा य उत्पादन, र घरार्सी िलुो र बार्ोग्र्ास उपक्षरेको कार्र्य ोजना ष्ट्रिर्ाकलाप एनडिसी लक्ष्र् ष्ट्रिर्ाकलाप मापन, प्रडर्वेदन र प्रमाणीकरणको प्रमखु सरकारी डनकार् अनमुाडनर् लागर् समर्रेखा सूिक (रु. [...] दस सूिक डनकार् (सन)् लाखमा) कृष्ट्रष नीडर्लाई • सङ्घ ीर्, प्रदेश र स्थानीर् र्हका • सन ् २०२५ सम्ममा जलवार् ु कृष्ट्रष र्था २०२३- ८००.० सांशोधन गरी पररमान्जर्य राष्ट्रष्ट्रर् कृष्ट्रष नीडर् र पररवर्नय र एनडिसीका प्राथडमकर्ाहरू पशपुन्छी २०२५ जलवार् ु कार्िय महरूमा जलवार् ु पररवर्नय र सांघ, प्रदेश र स्थानीर् र्हका ष्ट्रवकास पररवर्नय को एनडिसीका प्राथडमकर्ाहरूलाई समाष्ट्रहर् पररमान्जर्य राष्ट्रष्ट्रर. [...] दस लाखमा) (सन)् र्राई, डभरी मधेस, मध्र् पहािी र ष्ट्रहमाली वनक्षरेको ददगो र समावेशी व्र्वस्थापन सन ् २०३० • ददगो वन व्र्वस्थापनका • नीडर्हरूको समीक्षा गन य कम्र्ीमा १० वटा वन र्था वार्ावरण २०२३- ९.९२ सम्ममा, र्राई र सांस्थागर्, राजनीडर्क, सरोकारवालाहरूसुँगको छलफल सम्पन्न मन्रालर् २०२४ डभरी मधेस वनको सामान्जक, र प्रशासडनक भएको हनुछे। ५० प्रडर्शर् र समस्र्ाहरू समाधान गन य • वन नीडर् र डनर्मवलीमा लैष. [...] दश सूिक डनकार् (सन)् लाखमा) औद्योडगक प्रष्ट्रिर्ा र उत्पाददर् वस्र्कुो प्रर्ोग सन ् २०२५ सम्ममा ठुला • औद्योडगक ष्ट्रवकासलाई • मापदण्ि र डनदेन्शकाहरू उद्योग, वान्णज्र् २०२३- ५००.० उद्योगहरूबाट हनु े उत्सजनय जलवार्-ुउत्थानशील बनाउन ष्ट्रवकडसर् र अनमुोददर् भएका र्था आपूडर् य २०२५ अनगुमन गन य डनदेन्शका मापदण्ि र डनदेन्शकाहरू हनुछेन।् मन्रालर्, वन र्जमयु ा र्था आवश्र्क ष्ट्रवकास गने। र्था वार्ावरण सां.
Pages
149
Published in
Nepal