cover image: แผนยุทธศาสตร์ 2566-2571

20.500.12592/pc86c1c

แผนยุทธศาสตร์ 2566-2571

2 Nov 2023

สร้างบที่บาที่ของภูมที่่ ศั นป้์ า่ ไมใ้ นการแก้ป้ัญหาสภาพิ่ภูมอ่ ากาศ เราจะมงุ่ ด้ําเนนิ การและส่งเสรมิ การบรหิ ารจัด้การป่าไมโ้ ด้ยชุมุ ชุนให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเปลยี นแปลงของ สภูาพูภููมอิ ากาศตอ่ ไป พูรอ้ มพูัฒนาศักยภูาพูของคนท้องถนิ ในการรบั มอื และปรบั ตัวกบั ความเปลียนแปลง 2. [...] สนับสนนุ การเตั่บโตัของธรุ ก่จที่เ่ ก่ยวข้องกบั ภมู ่ที่ัศน์ป้า่ ไม้ เราจะมุ่งสนับสนนุ ใหชุ้ ุมชุนสามารถจัด้ตงั และบรหิ ารจัด้การวิสาหกจิ ทีข ายผลติ ภูณ์ั ฑ์แ์ ละบรกิ ารจากภููมทิ ศั น์ปา่ ไม้ เราจะ เอือ ให้เกิด้ความร่วมมือทมี คีวามเท่าเทียมระหว่างชุมุชุนและผมีู้ บทบาทในห่วงโซิค่ณุ์ค่า และส่งเสริมความรับผิด้ชุอบและ การกระจายผลประโยชุน์ทเี ปน็ ธิรรม 4. [...] สรา้ งการม่ส่วนร่วมของสาธารณชนในป้ระเด้็นด้า้ นภูมที่่ ศั นป้์ ่าไม้ เราจะยกระด้บัการยอมรบัในชุมุชุนทมี บีทบาทในการบรหิารจดั้การปา่ไมอ้ยา่งยงั ยนืและคณุ์คา่ของผลติภูณั์ฑ์ ์และบรกิาร จากป่าชุุมชุน เราจะเพูมิ การรบั รูโ้ ด้ยเฉพูาะอยา่ งยิงในหมผู่ ้หู ญิง เยาวชุน และชุนเผา่ พูืนเมอื งและชุุมชุนทอ้ งถนิ เกยี วกับ โอกาสทางเศรษฐกิจในภูมูิทัศน์ป่าไม้ และสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มคนเหล่านีมีบทบาทในฐานะผู้นําใน. [...] 1111, ทีทําการไปรษณ์ีย์เกษตรศาสตร์ อ่านแผนยุทธิศาสตร์ปี 2566-2571 กรุงเทพูฯ 10903 ประเทศไทย ฉบับเต็มของรีคอฟ โทร +66 (0)2 940 5700 recoftc.org แฟกซิ์ +66 (0)2 561 4880 info@recoftc.org @RECOFTC ผ้สู นับสนนุ ของเรา ร่คอฟ ป้ระเที่ศไที่ย ตู้ ป.ณ์. [...] 1111, ทีทําการไปรษณ์ีย์เกษตรศาสตร ์ กรุงเทพูฯ 10903 ประเทศไทย โทร +66 (0)2 940 5700 แฟกซิ์ +66 (0)2 561 4880 เกิด้ขนึ ได้ด้้ ้วยการสนบั สนนุ ของ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) และ Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) info@recoftc.org.
Pages
4
Published in
Thailand
Title in English
Strategic Plan 2566-2571 [from PDF fonts]