cover image: ការទប់់ស្កាា ត់់និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងភ្លើ��ើងភ្លើ�ះព្រៃគ្រ�សហ�មន៍ិ អំំពី�គសេ� � សេ�ចកី្តី� សេ�េប

20.500.12592/qfttk9k

ការទប់់ស្កាា ត់់និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងភ្លើ��ើងភ្លើ�ះព្រៃគ្រ�សហ�មន៍ិ អំំពី�គសេ� � សេ�ចកី្តី� សេ�េប

21 Dec 2023

ការទប់់ស្កាា ត់់និិងគ្រប់់គ្រងភ្លើើងភ្លើះព្រៃគ្រសហមន៍ិ ពង្រឹឹការង្រឹប់់ង្រឹរប់ស់់ស់ហមន៍៍ក្នុុ ការង្រឹប់់ង្រឹភ្លើើ ភ្លើះព្រៃង្រឹព ភ្លើមីទ ទួលបាន៍តំំប់ន់៍ភ្លើទស់ភាព ដែលមាន៍ស់ខភាព និ៍ធន់៍ភ្លើតំំប់ន់៍អាស់បាា ស់ហិក្នុិ ង្រឹពឹតំប័់ត ង្រឹតំភ្លើង្រឹមា អំំពីគសេ សេចកី្តី សេេប ភ្លើង្រឹមាការទប់់ស្ថាា ត់ំ និ៍ង្រឹប់់ង្រឹភ្លើើ ភ្លើះព្រៃង្រឹព ភ្លើង្រឹមាមាន៍រយៈៈភ្លើពលពរឆុ្នាំ ំចាប់់ភ្លើមត ភ្លើ ស់ហមន៍៍ (CBFiM) ជួួ.
Pages
4
Published in
Thailand