cover image: SLOVENSKÁ REPUBLIKA  - PREDČASNÉ PARLAMENTNÉ VOĽBY 30. september 2023

20.500.12592/kprrb5z

SLOVENSKÁ REPUBLIKA - PREDČASNÉ PARLAMENTNÉ VOĽBY 30. september 2023

22 Mar 2024

Zostávajúce nedostatky a medzery v zákone, najmä pokiaľ ide o úvery, výdavky tretích strán a zverejňovanie prostredníctvom transparentných účtov kampane, však ponechávajú priestor na obchádzanie existujúcich limitov pre dary a výdavky a mechanizmov na zabezpečenie transparentnosti. [...] Prioritné odporúčania sa zameriavajú na potrebu vymedziť v praxi kompetencie a navýšiť kapacity ŠKV a MV, a to aj v oblasti dohľadu nad financovaním kampane, na potrebné legislatívne zmeny týkajúce sa práva byť volený, ohovárania a riešenia volebných sporov, ako aj na sprístupnenie volebného procesu voličom so zdravotným postihnutím. [...] PRÁVNY RÁMEC A VOLEBNÝ SYSTÉM Parlamentné voľby sa riadia predovšetkým ústavou z roku 1992, Zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o voľbách) z roku 2014, Zákonom o volebnej kampani z roku 2014 a Zákonom o politických stranách a politických hnutiach (zákon o politických stranách) z roku 2005. [...] Netolerantná a urážlivá rétorika zameraná na menšiny a iné zraniteľné skupiny mohla mať stigmatizujúci účinok, viesť k umlčiavaniu a podkopávať dôstojnosť a negatívne ovplyvňovať účasť týchto skupín vo verejnom živote.34 V období pred voľbami sa na internete objavilo mnoho cielených útokov a online hrozieb z anonymných zdrojov proti úradníkom a zástupcom občianskej spoločnosti vrátane žien politič. [...] Rómovia boli častým terčom znevažujúcich komentárov, urážok a nenávistných poznámok v prejavoch v rámci kampane, na sociálnych sieťach a na billboardoch.69 Niekoľko účastníkov rozhovorov s ODIHR EAM vyjadrilo znepokojenie vzhľadom na frekvenciu a závažnosť takýchto útokov.70 Takáto rétorika a diskriminačné praktiky sú v rozpore so záväzkami OBSE a medzinárodnými normami.71 Politickí aktéri vrátane.

Authors

Goran Petrov

Pages
29
Published in
Finland
Title in English
SLOVAK REPUBLIC - EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS 30. September 2023 [from PDF fonts]