Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/q8m764

ระบาดบันลือโลก เล่ม 15 EP.1

1 September 2020

Summary

โคไล ท่ีให สารพิษ “ชิกาท็อกซิน - STEC” มีจํานวน ๔๗๐ ราย จํานวนสูงกว าวนั กอ น ๙๗ ราย และยงั มรี ายท่ีติดเชื้อ EHEC อีก ๑,๐๖๔ ราย ซง่ึ สงูขน้ึ กวา วนักอ น ๒๖๘ ราย ในทวปียโุรป จึงมผีป ู ว ยรวม กลุ ม อาการ HUS ๔๙๙ ราย และผ ูป ว ยทติ่ี ดเชอ้ื EHEC อีก ๑,๑๑๕ ราย เปน จํานวนรวมทง้ั สน้ิ ๑,๖๑๔ ราย มรีายงานผ ูป ว ยในประเทศ ตา ง ๆ คอื ออสเตรีย (HUS 0, EHEC 2 ราย), เดนมารก (HUS 7 ราย, EHEC 7 รา. [...] โคไล ผูป ว ยในประเทศอน่ื ๆ ในสหภาพฯ HUS EHEC (non-HUS) ออสเตรีย ๐ ๒ สาธารณรัฐเชก็ ๐ ๑ เดนมารก ๘ ๑๒ ฝร่ังเศส* ๐ ๒ ลกัเซมเบริก ๐ ๑ เนเธอรแ ลนด ๔ ๒ นอรเ วย ๐ ๑ โปแลนด ๒ ๐ สเปน ๑ ๑ สวเีดน ๑๕ ๓๑ สวติเซอรแ ลนด ๐ ๓ สหราชอาณาจักร ๓ ๘ *อีก ๗ รายกาํลงัอยูใ นระหวา งการชนัสตูรยนืยนั วันน้ี ศูนย ป องกันควบคุมโรคสหรัฐหรือ ซีดีซี ก็ รายงานผป ู ว ย ๓ ราย (เปน รายทย่ี นืยนั ๑ ราย เขา ขา ยสงสยั. [...] coli (STEC) นับต้ังแตว นัที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังน้ี มรีายงานผู ป ว ยกลมุ อาการ HUS ๗๙๕ ราย และ ผู ป ว ย HUS ตาย ๒๒ ราย ๖๐ ระบาดบันลือโลก ๑๕ > อี. [...] ๒๕๕๔ รายงานวา สถานการณก ารระบาดถงึวนัที่๑๒ มถินุายน ๒๕๕๔ ต้ังแตว นัท่ี๒ พฤษภาคมทเ่ี ร่ิมมรีายงานผปู ว ย จนถงึวนัน้ี มรีายงานผปู ว ยในยโุรปรวมจํานวนดังน้ี ผูป วยกล มุ อาการ HUS ๘๐๙ ราย (ตาย ๒๓ ราย) เฉพาะในเยอรมนี ๗๗๓ ราย ผ ป ู วยติดเชื้อ STEC ท่ีไม ได เป นกลุม อาการ HUS ๒,๔๗๔ ราย (ตาย ๑๒ ราย) เฉพาะในเยอรมนี ๒,๓๘๗ ราย ผป ู ว ยสว นให ม ปีระวติัเดินทางไปเยอืนภาคเหนือของ เยอรมนี(สว . [...] โคไล ตารางแสดงจาํ นวนผ ูป วยในประเทศสมาชิกสหภาพ จนถงึ วันท่ี ๑๓ กรก าคม ๒๕๕๔ ประเทศ จํานวนราย HUS STEC จํานวนราย non-HUS STEC ป วย ตาย ป วย ตาย ออสเตรีย ๑ ๐ ๔ ๐ สาธารณรัฐเช็ก ๐ ๐ ๑ ๐ เดนมาร ก ๑๐ ๐ ๑๕ ๐ ฝร่ังเศส ๘ ๐* ๓ ๐ ๒ ๐** เยอรมนี ๗๑๕ ๒๗ ๓๐๐๙ ๑๖ กรีซ ๐ ๐ ๑ ๐ ลักเซมเบิร ก ๑ ๐ ๑ ๐ เนเธอร แลนด ๔ ๐ ๗ ๐ นอร เวย ๐ ๐ ๑ ๐ โปแลนด ๒ ๐ ๑ ๐ สเปน ๑ ๐ ๑ ๐ สวีเดน ๑๘ ๑ ๓๕ ๐ สหราชอาณาจักร ๓ ๐ ๔ ๐ รวม ๗๖๓ ๒๘.

Pages
111
IFT
Influenza Foundation of Thailand