Coherent Identifier About this item: 20.500.12592/rg2fbf

the JDMC: Deporting People to the World’s Least Peaceful Country

29 June 2021

Summary

در ذیل این نوشته تحلیل شورای اروپا برای پناهندگان و تبعیدشدگان و توصیه های به اتحادیه اروپا و کشور های عضو این اتحادیه ارایه می دهد. [...] این عنارص شامل ایجاد راه های قانونی برای مهاجرت افغانها به اروپا از طریق )مهاجرت کارگران ، ویزای تحصیلی ، آموزش شغلی و غیره( و افزایش اسکان مجدد برای پناهجویان افغان که از مدت طوالنی در کشورهای همسایه افغانستان در آوارگی به رس می برند.عالوه بر این ، توافق نامه به ابعاد منطقوی مهاجرت توجه منی کند، علی رغم این واقعیت که 92 درصد از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه به شمول ترکیه زندگی می کنند. [...] در ارزیابی کمیسیون اروپا به کشور های عضو اعالم شده بود که این اتحادیه در جریان مذاکره موفق به شامل کردن متام درخواست های کشور های عضو در توافق نامه جدید شده است. [...] این موضوع نگرانی را ایجاد می کند که کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا به افغانستان ، از جمله تعهد مالی اخیر 1.2 میلیارد یورویی که در ماه نوامرب در کنفرانس جینوا انجام شد ، می تواند به جای مترکز اصلی خود در توسعه و مسائل حقوق برش ، برای تأمین بودجه برنامه های بازگشت پناهجویان از اتحادیه اروپا استفاده شود. [...] مسئله مشابهی در رابطه با توافقات در سطح اتحادیه اروپا در زمینه مرشوطیت کنرتل مهاجرت مطرح می شود، یعنی قرار دادن کمک های توسعه ای مرشوط به همکاری کشورهای سوم در مورد پذیرش بازگشتی های که در چارچوب )NDICI(تعریف شده است.عالوه بر این،کمیسیون اتحادیه اروپا اولین ارزیابی خود را در حامیت از پیشنهادات موجود در پیامن مهاجرت و پناهندگی و در رابطه با تحریم ویزا بر کشورهای که با پزیرفنت اتباع خود همکاری منی ک.

Pages
4
ECRE
European Council on Refugees and Exiles

Create your FREE account to get started