cover image: Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslag - Johanna Parikka Altenstedt, författare till en juridisk granskning av hur Sverige tillämpar det

20.500.12592/z6jjs6

Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslag - Johanna Parikka Altenstedt, författare till en juridisk granskning av hur Sverige tillämpar det

21 Sep 2020

jaktintresset ges rätt att styra bygger på Bernkonventionen, Den politiska processen att besluta hur över Sveriges djurlivmånga vargar det får finnas i det vilda i Sve- Jakten och viltförvaltningen i Sverige instifta- har som utgångspunkt att vilda rige har präglats av myndigheternas admi- des i lag 1938. [...] Den framträder med att vila djur har ett egenvärde och rätt nistrativa och kommunikativa förfaranden på tre grundbultar, som än idag kan skönjas till skydd av sitt liv, sin art och – men det rättsvetenskapliga perspektivet i rovdjursförvaltningen: 1) att markägare och av till exempel hur EU-rätten ska tillämpas -brukare i princip har gränslös makt över de sitt habitat (livsmiljö). [...] Åtgärder som vidtas i enlighet med av följande anledningar:detta direktiv skall syfta till att av vargen är det absoluta förbudet att störa eller bibehålla eller återställa en gynnsam ”a) För att skydda vilda djur och växter döda vilda djur som finns i artikel 12.1. [...] a) att avsiktligt fånga eller döda exem- undantag plar av dessa arter i naturen, oavsett d) För forsknings- och utbildnings- EU-domstolen (EUD) har fastställt bl a i avgöran- hur detta görs, ändamål, för återinplantering och det Tapiola C-674/17 som gällde en jakt i Finland återinförsel av dessa arter och för den på sju vargar i förebyggande syfte att minska den b) att avsiktligt störa dessa arter. [...] e) För att under strängt kontrollerade c) att avsiktligt förstöra eller samla in förhållanden selektivt och i begrän- Ansvaret för att tolka EU-rätten ligger hos EU- ägg i naturen, sad omfattning tillåta insamling och domstolen, och de nationella myndigheterna har förvaring av vissa exemplar av de arter en skyldighet att följa EU-domstolens vägledande d) att skada eller förstöra parningsplatser so.
Pages
3
Published in
Sweden
Title in English
Sweden systematically violates EU species protection law - Johanna Parikka Altenstedt, author of a legal review into how Sweden applies it [from PDF fonts]