คู่่�มือื การเข้า้ ร�วมืโคู่รงการทะเลปลอดเศษอวน (Net Free Seas)  สำาำ หรับชุมืุ ชุนประมืงพื้�ืนบ้าน

20.500.12592/t2pc5d

คู่่�มือื การเข้า้ ร�วมืโคู่รงการทะเลปลอดเศษอวน (Net Free Seas) สำาำ หรับชุมืุ ชุนประมืงพื้�ืนบ้าน

30 Nov 2022

แต้่งต้งั ผปู้ ระสิ่านงานทจ่ ะมา ต้่ดต้่อเจา้ หนา้ ท่โครงการทะเล เป็นต้ัวแทนชิุมชิน 2 คน โดย ปลอดเศษอวนทางไลน์ ผปู้ ระสิ่านงานจะม่หน้าท่เ ปน็ (LINE) ID: nfsproject หรอ่ ต้ัวแทนดูแลการจดั ซึ่อ่ และ โทร 092-917-5500 การทาำ บัญชิก่ ารซึ่อ่ -ขาย เคร่องม่อประมงของชิุมชิน 3. [...] จัดหาจุดจัดเกบ็ เศษอวนและ 4. [...] นาำ เชิอ่ กก้อนต้ะกวั และลกู ทุ่นออกก่อน 2. [...] ร่วมม่อกับชิาวประมงท่านอ่นในการปักธิงจดุ ทางทะเลหร่อกรมประมงเพ่อออกห่างจากจดุ นัน ทม่ ก่ องห่นใต้้นำา หรอ่ จุดทอ่ าจจะทำาให้เครอ่ งมอ่ ประมงเสิ่ย่ หายเพอ่ ปอ้ งกนั การหลุดรอดของ เคร่อ งม่อประมงในทะเล 3. [...] หากพบเจอเครอ่ งม่อประมงท่สิู่ญหายในทะเล 4.
Pages
12
Published in
United Kingdom
Title in English
คู่่�มือื การเข้า้ ร�วมืโคู่รงการทะเลปลอดเศษอวน (Net Free Seas) สำาำ หรับชุมืุ ชุนประมืงพื้�ืนบ้าน [from PDF fonts]