cover image: Codul de etică și deontologie profesională al personalului din cadrul Institutului pentru studii pol

20.500.12592/8tqt8s

Codul de etică și deontologie profesională al personalului din cadrul Institutului pentru studii pol

13 Mar 2023

- (1) Codul de etica §i deontologie profesionala al personalului de cercetare §tiintifica din cadrul ISPAIM este elaborat de Comisia de etica §i deontologie profesionala, avizat de Consiliul §tiin{ific al institutului §i aprobat de directorul ISPAIM. [...] - Libertatea modului de desfa§urare a activitatii de cercetare §tiin(ifica se asigura prin: a) accesul liber la sursele de informare §i documentare; b) schimbul liber de idei; c) neamestecul unor factori extemi in activitatea de cercetare §tiintifica; d) valorificarea optima a produselor de cercetare §tiinjifica; e) libertatea de a stabili, in conditiile legii §i cu respectarea Strategiei de cerce. [...] (1) este de a sprijini respectarea regulilor de etica §i deontologie profesionala, prevazute in acest Cod, de catre personalul de cercetare din cadrul ISPAIM §i pentru soluponarea sesizarilor privind abaterile de la buna conduita in activitatea de cercetare §tiintifica. [...] - Pentm desfa§urare a activitafii acesteia, Comisia de etica §i deontologie profesionala propune, in termen de o luna de la intrarea in vigoare a acestui Cod, un Regulament de organizare §i functionare, care este avizat de catre Consiliul stiintific al ISPAIM §i aprobat de catre directorul ISPAIM. [...] (3) Nu pot fi membri in Comisia de etica §i deontologie profesionala urmatoarele persoane: a) directorul ISPAIM; b) directorul adjunct al ISPAIM; c) persoanele care au savar$it abateri de la buna conduita in activitatea de cercetare §tiin)itica, care se afla in curs de analiza §i solujionare a abaterilor respective de catre Comisia de etica §i deontologie profesionala sau sunt in curs de executare.
Pages
10
Published in
Romania
Title in English
I APPROVE DIRECTOR 1] ENTRU POLITICAL STUDIES OF A1 ►RIE MILITARA dr. Carm [from PDF fonts]