cover image: Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de cercetător științific, Biroul

20.500.12592/ggccd5

Anunț de concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de cercetător științific, Biroul

1 Mar 2023

02526 Bucuresti - Durata timpului de lucru: 8 ore/zi intre orele 08.00-16.00, 40 de ore/saptamana Perioada: nedeterminata Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs: a) formular de inscriere la concurs (se completeaza la sediul institutului); b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate; c) cop. [...] 1 din 4 Pentru postul vacant de cercetator stiintific, fiecare candidat va depune la dosarul de concurs, in plic inchis §i sigilat, un eseu elaborat pe o tema la alegere, in conformitate cu tematica de concurs, de maxim 10 pagini, redactat cu font Times New Roman, 12, la un rand §i jumatate. [...] Condifiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual de execufie de cercetator $tiinfific: - studii universitare de licenfa absolvite cu diploma de licenja sau echivalenta in domeniul fundamental stiinte umaniste si arte; - sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invafamantul superior de cel pu(in 2 ani sau de cel pufin 4 ani in alte. [...] in vederea implementarii procedurilor de control intem cu privire la monitorizarea activitapi de autoevaluare, executa evaluarea modului de indeplinire a temelor $i sarcinilor de cercetare stabilite prin plan §i ordonate - o data pe luna; 3. [...] Elaboreaza, m calitate de autor sau co-autor, anual, 1-2 lucrari de cercetare in domeniul sau de expertiza §tiin)ifica, precum §i alte contribufii §tiin(ifice, pentru a fi publicate in revista de specialitate a institutului; 6.
Pages
4
Published in
Romania
Title in English
Romania Ministry of Defense Military Unit 02526 BUCHAREST BOSS [from PDF fonts]