cover image: Anunț de concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de cercetător științific, Secția progra

20.500.12592/bq993g

Anunț de concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de cercetător științific, Secția progra

1 Mar 2023

PA-7 din 05.11.2020 pentru aprobarea de pentru incadrarea funcfiilorspecifice de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului pentru studii politice de aparare §iistorie militara”, modificata si completata prin Dispozifia de stat pentru de aparare, planifware §irelafii interna(ionale nr. [...] Condifiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual de execufie de cercetator §tiin{ific: - studii universitare de licenfa absolvite cu diploma de licenfa sau echivalenta in domeniul fundamental §tiinte sociale; - sa aiba activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in invafamantul superior de cel pufin 2 ani sau de cel pufin 4 ani in alte activita. [...] Elaboreaza, in calitate de autor sau co-autor, anual, 1-2 lucrari de cercetare in domeniul sau de expertiza stiintifica, precum si alte contributii stiintifice, pentru publicare in revista de specialitate a institutului; 3. [...] Monitorizeaza, permanent, evolutiile politico-militare §i de securitate in regiunile de interes national si elaboreaza, ori de cate ori este nevoie, informari, studii, analize sau documentare pe diferite teme de actualitate, pentru informarea decidentilor de la esalonul superior; 7. [...] Participa la manifestarile stiintifice organizate de alte structuri ale MApN, precum si de institutii de cercetare §i invatamant din tara §i strainatate; 10.
Pages
5
Published in
Romania
Title in English
Romania Ministry of Defense of the Military Unit 02526 6 BUCHAREST ANU [from PDF fonts]