Anunț de concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual de execuție consilier

20.500.12592/5rsbj6

Anunț de concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual de execuție consilier

24 Mar 2023

02526 Bucuresti - Durata timpului de lucru: 8 ore/zi intre orele 08.00-16.00, 40 de ore/saptamana Perioada: nedeterminata Documentele obligatorii pentru constituirca dosarului de concurs: a) formular de inscriere la concurs (se completeaza la sediul institutului); b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea. [...] Condifiile specifice neccsare pentru ocuparea postului sunt urmatoarclc: - studii universitare de licenfa absolvite cu diploma de licenfa sau echivalenta intr-unul din domeniile: ■ §tiinfe umaniste §i arte - ramurile de §tiinta: filologie sau istorie ■ §tiinte sociale - ramurile de §tiin)a: §tiinte ale comunicarii sau §tiinte politice sau stiinte militare, informatii §i ordine publica - vechime in. [...] Atrihufiile postului vacant de personal civil contractual de execufic de consilier gradul III, Biroul istorie militara contemporana, Sec(ia programe studii de istorie militara din cadrul Institutului pentru studii politice de aparare §i istorie militara, conform Fi§ei postului sunt urmatoarele: a. [...] executa evaluarea modului de indeplinire a temelor §i sarcinilor de cercetare stabilite prin plan §i ordonate - o data pe luna; - asigura traducerea §i corectarea textelor ce urmeaza a fi publicate de ISPAIM; - asigura contributii §i expertize pe problematici legate de domeniul postului; - se preocupa de ridicarea permanenta a pregatirii sale de specialitate $i metodologice; - participa, pe baza a. [...] Depunerea eventualelor contestatii cu privire la 28.04.2023, pana la rezultatele probei scrise §i probei practice ora 14.00 Solutionarea eventualelor contestatii cu privire la 9.
Pages
4
Published in
Romania
Title in English
ROMANIA MINISTRY OF DEFENSE NAJIONAL Military Unit 02526 L - $EFUL UNITAjilBucuresti [from PDF fonts]