cover image: ການຄຸ້້� ມຄຸ້ອງໄຟປ່່າໂດຍຊຸຸມຊົຸນເັປ່ນເຈ້ົ້� າການ - ກ່ຽວກັບໂຄຸ້ງການ  ພາບລວມໂດຍຫຍ້

20.500.12592/612jn49

ການຄຸ້້� ມຄຸ້ອງໄຟປ່່າໂດຍຊຸຸມຊົຸນເັປ່ນເຈ້ົ້� າການ - ກ່ຽວກັບໂຄຸ້ງການ ພາບລວມໂດຍຫຍ້

27 Nov 2023

ບ່ັລ້ການປ່່າໄມ້ ແລະ ກະສ້ີກຳ າຂັ້ອງສີະຫະລັດ ແລະ ອົງການ ລີຄອບັ. [...] ຄວາມຮ້ັາຍແຮັງນີ ແລະ ຊຸ່ວຍໃຫ້ພື່ວກເຂ້ັ້າກຽມພ້ື່ອມ ເພ່ື່ ອ ແມ່ນຍ້ອນການປ່່ຽນແປ່ງຂັ້ອງດ້ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປ່່ຽນແປ່ງການນຳ າໃຊຸ້ ປ້່ອງກັນ, ຄວບັຄຸມ ແລະ ນຳ າໃຊຸ້ໄຟປ່່າ ທ່ັ ດ້ນ. [...] ອາໃສີປ່່າໄມ້ ເປັ່ນເຈ້ົ້ າການໃນການຕັຸດສ້ີນໃຈົ້ໂດຍອີງໃສ່ີຄວາມ ເນື ອງຈົ້າກວ່າການປ່່ຽນແປ່ງດ້ນຟ້າອາກາດມີແນວໂນ້ມທ່ັ ຈົ້ະເພ່ື່ ມຄວາມຖີ ແລະ ຕຸ້ອງການ ແລະ ກຳ ານົດຈຸົ້ດປ່ະສົີງ ແລະ ຄວາມຮຸັນແຮັງຂັ້ອງໄຟປ່່າ, ແລະການປ່່ຽນແປ່ງດ້ນຟ້າອາກາດ ມີແນວໂນ້ມທ່ັ ຈົ້ະ ການປ່ະຕຸ້ບັັດຂັ້ອງພື່ວກເຂ້ັ້າ ໃນການ ເພ່ື່ ມ ຄວາມຖີ ແລະ ຄວາມຮຸັນແຮັງຂັ້ອງໄຟປ່່າ, ການແກ້ໄຂັ້ບັັນຫາແມ່ນມີຄວາມ ຂັ້ະຫຍາຍຂົັ້ງເຂັ້ດວຽກຄຸ້ມຄອງໄຟປ່່າ ຈົ້ຳ າເປັ່ນຮີັບັດ່ວ. [...] ໄດ້ເອ້າຊຸຸມຊົຸນເຂ້ັ້ າມາມີສ່ີວນຮ່ັວມໃນທຸັກຂັັ້ ນຕຸອນຂັ້ອງໂຄງການ ເພ່ື່ ອເສີີມສ້ີາງ ຄວາມເຂ້ັ້ ມແຂັ້ງໃຫ້ພື່ວກເຂ້ັ້າ ໄດ້ນຳ າໃຊຸ້ຄວາມຮູ້ັ ແລະ ຮັັບັປ່ະກັນວ່ານະໂຍບັາຍ, ແຜົນການ ແລະ ການປ່ະຕຸ້ບັັດຈົ້ະໄດ້ມີການສີະທ້ັອນຄືນ ແລະ ສີະຫນັບັສີະໜູັນ ວ້ທ່ັການດຳ າລົງຊີຸວ້ດຂັ້ອງພື່ວກເຂ້ັ້າ. [...] ອຳ ານວຍຄວາມສີະດວກໃນການເຊືຸ ອມຕຸ່ ລະຫວ່າງ ຜູ້ົພັື່ດທັະນາເຕຸ້ກໂນໂລຊີຸ ແລະ ຊຸຸມຊົຸນ ຝຶຶກອົບັຮົັມຊຸຸມຊົຸນເພ່ື່ ອນຳ າໃຊຸ້ເຄື ອງມື ແລະ ເຕຸ້ກໂນໂລຊີຸໃໝ່ ອໍານວຍຄຸ້ວາມສໍະດວກໃນ ການບັັນທຶັກທັາງດ້ານເອກະສີານ ແລະ ສີະແດງ ການແລກປ່່ຽນຄຸ້ວາມຮູ້້ ກັບພ້ ນທີີ ຜົົນງານໃນການປ່ະຕຸ້ບັັດທ່ັ ດີທ່ັ ສຸີດ ຊຸາຍແດນ ແລະ ກັບພາກສ່ໍວນທີີ ກ່ຽວຂ ອງ ເພ້ ອັປ່ບປ້່ງດ ານນະໂຍບາຍ ການຄຸ້້ ມຄຸ້ອງ ແລະ ການຈັົ້ດຕັັ້ ງ ຊຸ່ວຍເຫ່ືອຊຸຸມຊົຸນ ແລະ ລັດຖະບັ.
Pages
4
Published in
Thailand