cover image: Ex-postevaluatie energie- efficiëntie convenanten MJA3 en MEE - Periode 2013-2020 met doorkijk naar

20.500.12592/p2ngk7t

Ex-postevaluatie energie- efficiëntie convenanten MJA3 en MEE - Periode 2013-2020 met doorkijk naar

19 Dec 2023

De uitkomsten van de enquête en de interviews laten zien dat het verplichte Energie- Efficiëntie Plan en daarnaast systematische Energiezorg belangrijke instrumenten in de gereedschapskist van de convenantenaanpak zijn geweest voor het realiseren van energie- besparing. [...] Een vervolg van de convenanten (bijvoorbeeld in de vorm van een ‘CO2-convenant’, gericht op CO2- besparing in plaats van energie-efficiëntie) had in de ogen van de brancheorganisaties en bedrijven een goede optie kunnen zijn. [...] Hoe is de verhouding tussen de gemaakte kosten voor MJA3 en de gerealiseerde resultaten in de loop van de tijd? 2. [...] Doelstelling MEE Het doel van MEE was om in de periode tot 2020 een significante bijdrage te leveren aan de verbetering van de energie-efficiëntie door enerzijds het treffen van rendabele maat- regelen ter verbetering van de energie-efficiëntie binnen de inrichting(en) en in de keten en anderzijds door op strategisch niveau te onderzoeken wat de energiebesparings- mogelijkheden op lange termijn zi. [...] Hierbij werd ingegaan op: — de implementatie van systematische Energiezorg; — de uitvoering van de EEP’s; — de uitvoering van het MJP; — de gerealiseerde energie-efficiëntieverbetering van bovenstaande drie genoemde instrumenten; — de vermeden CO2-emissies; — voortgang en uitvoering van routekaarten en voorstudies; — ondernemingen die deelnamen aan het monitoringstraject, tijdigheid en kwaliteit v.

Authors

Amanda Bachaus

Pages
135
Published in
Netherlands
Title in English
Ex-post evaluation of energy efficiency agreements MJA3 and MEE - Period 2013-2020 with a view to [from PDF fonts]