cover image: Poslijeratna komunistiËka represija i kriæari na hercegovaËkom prostoru: djelovanje skupine Ivana Milasa na

20.500.12592/pc86d50

Poslijeratna komunistiËka represija i kriæari na hercegovaËkom prostoru: djelovanje skupine Ivana Milasa na

16 Apr 2024

Tijekom pre- bacivanja na brod u Splitu pobjegao je iz kolone i pjeπice je preko Ærnovni- ce, Blata na Cetini, Kamenmosta stigao do ©irokog Brijega.26 U Gornjem Gra- cu reËeno mu je da se obrati Iliji SekariÊu, koji je upuÊivao ljude kriæarima koji su utoËiπte naπli na planini Vran.27 Ondje se Milas 1. [...] Stoga je Milas otiπao u Me ugorje, gdje je od Δurde doznao da su kriæarske skupine na Vranu razbijene i da su se povukle na druga podruËja.43 U me uvremenu je kriæarima zadan joπ jedan udarac, ka- da je Zapovjedniπtvo kriæarskoga korpusa flKralj Tomislav«, koji je djelovao na prostoru izme u Tomislavgrada, Posuπja i ©irokog Brijega, proglasilo 5. [...] U vozilu ko- je su napali nalazili su se pripadnici OZNA-e, a tom je prilikom ubijen Dejan Δapin, bivπi Ëetnik koji je pristupio partizanima, u kojima je postao oficir OZNA-e, a zatim i zapovjednik zatvora Δelovina u Mostaru. [...] 33 nim kriæarom uspio povuÊi u PoËitelj, a zatim su preko ©urmanaca stigli u KruÊeviÊe i zatim se na deset dana sklonili u Blizance kod An elka KordiÊa, koji ih je hranio.51 U sljedeÊim tjednima kretali su se na podruËju Vionice i Stubice, kamo su stigli poËetkom veljaËe 1946. [...] bio na Vranu te je odluËio s njime uspostaviti u ve- zu.52 U ©uπkovu druπtvu zatekao je Tomu Bebeka i neku Zlatu s kojim su se zadræali desetak dana te su se zatim vratili u Brotnjo.
Pages
20
Published in
Croatia
Title in English
Post-War Communist Repression and Crusaders in the Herzegovinian Area: The Activities of Ivan Milas Group on [from PDF fonts]