cover image: Upute autorima (suradnicima) 178

20.500.12592/mkkwpjx

Upute autorima (suradnicima) 178

16 Apr 2024

U biljeπka- ma se izvori i literatura navode u skraÊenom obliku, a potpuni podatci o citiranim djelima nalaze se u popisu literature na kraju rada. [...] U: Pravaπtvo u hrvatskome politiËkom i kulturnom æivotu u su- Ëelju dvaju stoljeÊa. [...] »lanci u Ëasopisima: Biljeπka: MatkoviÊ, flPrezreni pravaπ: u prigodi 100. [...] BILJE©KE UNUTAR TEKSTA UpuÊivanje na izvore ili koriπtenu literaturu navodi se u samom tekstu rada, a napomene vezane za tekst navode u biljeπkama na dnu stranice. [...] Kada se koriste radovi istog autora objavljeni u istoj godini: Svakom se radu uz godinu objave doda malo slovo a, b, c…, πto se objaπnjava u popisu li- terature: Biljeπka: U godinama kada je prerastalo u nacionalni pokret (Turkalj, 2009a), pravaπtvo je stje- calo pristaπe i me u Hrvaticama (Turkalj, 2009b).
Pages
3
Published in
Croatia
Title in English
Instructions to authors (contributors) 178 [from PDF fonts]