cover image: flPa uvijek smo æivjeli ovako teπko…«. Istraæivanje putova æena do stambene iskljuËenosti

20.500.12592/v41nzcn

flPa uvijek smo æivjeli ovako teπko…«. Istraæivanje putova æena do stambene iskljuËenosti

16 Apr 2024

Pet intervjua provedeno je u tri razli- Ëita grada: Zagrebu, Rijeci i Puli, tri intervjua provedena su u Splitu i dva u Karlovcu. [...] Gotovo tri Ëetvrtine njih (14) ro eno je u Hrvatskoj, tri su ro ene u Bosni i Hercegovini, a tri pre- ostale u Srbiji, Crnoj Gori i Ukrajini. [...] U uzorku su bile i dvi- je udovice, jedna udana æena i jedna u izvanbraËnoj vezi. [...] Ne iznena uje da su najteæi æivotni uvjeti i najviπe poteπkoÊa proæivjele æene koje su æivjele i u neadekvatnim i u nesigurnim æivotnim uvjetima. [...] 33 Karla: … i onda od æeljezniËke stanice smo se vratili i onda smo bile na stolu jednom gdje je trg, jednome starinskome stolu i tu smo cijelu noÊ ja i ona, i onda po cijelu noÊ govori mama ja se bojim, mama ja se bo- jim i onda znala (bi) zaspat… U drugom primjeru, Lana je gotovo dvije godine spavala u vagonima na glavnom æeljezniËkom kolodvoru s grupom beskuÊnika koji su tako er æiv- jeli na ul.
Pages
14
Published in
Croatia
Title in English
“We've always lived like this.” Exploring pathways to housing exclusion [from PDF fonts]