cover image: U povodu 200. godiπnjice roenja dr. Ante StarËeviÊa 135

20.500.12592/95x6h13

U povodu 200. godiπnjice roenja dr. Ante StarËeviÊa 135

16 Apr 2024

oslanja se na sve Fran- ceze, i na sve jednako, a gdje je tako, gdje se svakomu dræavljaninu pruæa prilika i sva sredstva za doÊi do najviπih dostojanstvah u domovini, gdje svat- ko moæe zasluæiti koliko hoÊe, pa dobiva i uæiva koliko zasluæi, tu je prava demokratija, tu je prava razumna jednakost.« Hvalio je i monarhistiËku kom- ponentu u njegovoj vladavini, kritizirajuÊi republikansko ure enje F. [...] Ovo shvaÊanje dio je i StarËeviÊeva uvjerenja da je pojedinac proizvod svoga naroda, odnosno da bio pojedinac flvelik kako mu drago, narod koji ga je rodio i velikim uËinio joπ je veÊi od njega.«33 U StarËeviÊevu uËenju nema traga druπtvenom ugovoru kako ga je za- mislio Rousseau, koji tvrdi da se slobodni pojedinci druπtvenim ugovorom udruæuju u flpolitiËko tijelo«, fldræavu«, odnosno u flnarod«,. [...] Zato grijeπe i oni koji Star- ËeviÊevo (i Kvaternikovo) uËenje o pravu hrvatskog naroda na raskid ugo- vora s vladarom nedvojbeno povezuju s Rousseauovim utjecajem.38 To je pi- tanje u europskoj povijesti postojalo od srednjega vijeka, a bilo je sadræano i u dræavnopravnoj borbi hrvatskoga plemstva, putem koje ga je i StarËeviÊ mogao naslijediti.39 U StarËeviÊevoj politici opÊenito je primjetan ko. [...] U njemu je StarËeviÊ naveo da u svakoj zemlji ima puËanstva razliËitog po fljeziku, vje- ri i pasmini«, me u kojima je spomenuo i Srbe, koji se po tim razlikama i na- zivaju, te da on smatra da te posebne nazive treba dopustiti sve dok ne πte- te opÊenitosti domovine i nacije.70 Za ovaj je Ëlanak, koji se svodi na priz- navanje nacionalnih posebnosti unutar hrvatskog politiËkog naroda, Mirjana Gro. [...] Tamo gdje je Gross spomenula da je u StarËeviÊa prirodno pravo virilo ispod dr- æavnog prava, BariπiÊ je pisao da je bilo u temelju njegova dræavnoga prava, a tamo gdje je Gross pisala da je pozivanje na dræavno pravo u legitimistiË- koj Monarhiji bilo politiËki isplativije nego pozivanje na prirodno pravo, Ba- riπiÊ je povezivao prirodno pravo s revolucijom i naveo da je ono u Monar- hiji bilo fl.
Pages
24
Published in
Croatia
Title in English
On the occasion of the 200th anniversary of Dr. Ante StarëViêa 135 [from PDF sources]