Marin Sopta, Vlatka Lemić i Marija Benić Penava (Ur.): Povijest hrvatske političke emigracije u 20.
Coherent Identifier 20.500.12592/wr5qkr

Marin Sopta, Vlatka Lemić i Marija Benić Penava (Ur.): Povijest hrvatske političke emigracije u 20.

10 January 2023

Summary

Mario Jareb nativnim tumačenjem ratnih i političkih do- autor je rada "Hrvatsko domobranstvo u ob- gađaja u Hrvatskoj i Jugoslaviji. [...] U njemu je autor ana- Jure Petričevića, Eugena Dide Kvaternika, lizirao političku organizaciju Hrvatski do- Dragutina Kambera, Franje Nevistića, kao mobran u Argentini te Sjedinjenim Američ- i kritici komunističke diktature u Hrvatskoj kim Državama kojoj je glavni cilj bio ru- i Jugoslaviji. [...] Riječ je o biografskom radu posveće- sječe hrvatskoga vodstva u Karađorđevu nom profesoru emeritusu Juri Prpiću, kojise bavio istraživanjem hrvatskoga iseljeni- svoj odlazak u SR Njemačku i djelovanje u štva u Sjedinjenim Američkim Državama, hrvatskim emigrantskim organizacijama boreći se za zajedništvo iseljenih Hrvata i (Hrvatski narodni odbor, Hrvatsko narod- onih u domovini. [...] Vlatko Smiljanić autor U radu autor opisuje međusobne razlike u je rada "Mara Matočec i iseljenički HSS", u rješavanju hrvatskoga pitanja između pred- kojem donosi biografiju Matočecove, nje- sjednika HSS-a Mačeka i glavnoga tajnika zino političko djelovanje s posebnom po- HSS-a Krnjevića, ističući da je Maček bio zornošću prema analizi i interpretaciji nje- 753 DRU[. [...] Ante Kožul napisao je rad "Hrvatsko ise- ljeništvo u Australiji 1970-ih", u kojem opi- suje kako je glavna aktivnost tada bila ukazivanje na razliku između Hrvata od Jugoslavena i Hrvatske i Jugoslavije.

Pages
5
Title in English
Marin Sopta, Vlatka Lemić and Marija Benić Penava (Ed.) HISTORY [from PDF fonts]
Published in
Croatia