Netherlands Environmental Assessment Agency

PBL

Netherlands Environmental Assessment Agency

Type Other
Website pbl.nl
Wikipedia Wikipedia
Twitter
Year founded 2008
Location De Bilt Netherlands Netherlands
Functions Research
Funding sources Governments or multi-govt organizations
Tags environment energy climate circular economy spatial planning nature mobility sustainabilty
Summary PBL Netherlands Environmental Assessment Agency - Institute for environment, nature, spatial planning, energy, sustainabilty, mobility. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency is the national institute for strategic policy analysis in the fields of the environment, nature and spatial planning. We contribute to improving the quality of political and administrative decision-making by conducting outlook studies, analyses and evaluations in which an integrated approach is considered paramount. Policy relevance is the prime concern in all of our studies. We conduct solicited and unsolicited research that is independent and scientifically sound. PBL is an autonomous research institute in the fields of the environment, nature and spatial planning. It is part of the Dutch Government organisation; more specifically, the Ministry of Infrastructure and Water Management. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency was established in 2008 when the Netherlands Institute for Spatial Research (RPB) merged with the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP).

Flag this organization

Publications

PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 18 September 2023 Dutch

Bevolking, economie en ruimtelijke ordening Conform de uitgangspunten van de KEV 2022 wordt in het ALV-basispad uitgegaan van een voortzetting van de bevolkingsgroei, in lijn met de CBS-prognoses. [...] De …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 6 September 2023 Dutch

Bovendien is het de vraag of de inzichten in verhuispatronen en verhuismotieven van een tijd geleden nog steeds gelden; de woningmarkt is immers sterk veranderd de afgelopen jaren, waarbij de …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 31 August 2023 Dutch

Dit achtergrondrapport van de derde Lerende Evaluatie van het Natuurpact heeft als doel om kennis te vergaren over de vormgeving van interbestuurlijke samenwerking bij de uitvoering van beleid ten behoeve …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 31 August 2023 Dutch

Er zitten onzekerheden in kosten- aannames, onzekerheden in prijsontwikkelingen in de toekomst, en onzekerheden in het bepalen van een referentie-installatie die voor het merendeel van de installaties maatgevend zou moeten …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 28 August 2023 Dutch

• Het regionaal monitoren van de voortgang van verduurzamingsambities van de RES regio’s in Nederland, door het simuleren van de voorgenomen RES strategieën in Hestia door richting 2050 en bijvoorbeeld …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 2 August 2023 Dutch

Opbouw notitie In hoofdstuk 2 gaan we nader in op de aanpak en het proces van de analyse van de in de verkiezingsprogramma’s voorgestelde maatregelen. [...] In dit hoofdstuk gaan …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 26 July 2023 Dutch

Wanneer de geprojecteerde elektriciteitsprijs in een bepaald uur in 2034 lager is dan de marginale kostprijs van de goedkoopste fossiele installatie in dat jaar, dan wordt er aangeno- men dat …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 26 July 2023

Leeswijzer Hoofdstuk 2 toont de correctiebedragen voor elektriciteit, hoofdstuk 3 de correctiebedragen voor gas, hoofdstuk 4 de correctiebedragen voor warmte, WKK en hoofdstuk 5 de correctiebedragen voor verbredingscategorieën (die zijn …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 12 July 2023 Dutch

Tevens staat in diezelfde tabel een bandbreedte voor het totaal bruto-eindverbruik van 1.626-2.103 petajoule in 2030. [...] Dit moet een bandbreedte van zijn van 1.556-2.195 petajoule. [...] Tevens staat in …


PBL: Netherlands Environmental Assessment Agency · 6 July 2023 Dutch

Het kabinet spreekt in de NOVI de verwach- ting uit dat door het intensievere gebruik en de verwachte groei van de steden vooral de druk van luchtverontreiniging en geluidsoverlast op …


View more